Yoga

Hastapaddasana: Forward Bend Posture

In Sanskrit, hasta refers to hand and pada refers to feet. In Hastapaddasana, one touches his feet with his hands while bending forward thus, the name forward bend. Experts suggest that this asana can give flexibility and lightness to our body by stretching our spine and dissolving the abdominal fat. This forward bend asana can also promote overall internal health by stimulating and massaging our internal organs and glands such as liver, kidney and pancreas.

If you have sciatica, you may consider practicing Hastapaddasana as it can stretch your sciatic nerves and give you relief.

How to Practice Hastapaddasana – Forward Bend?

Hastapaddasana - Forward Bend Pose

  • To start this asana, you can stand erect, keeping your feet together and arms hanging loosely.
  • Take a deep breath and lift the arms above your head without bending your elbows. While breathing out, bend forward till you can hold your toes with your hands.
  • After you complete the exhalation, press your head against the knees. You may want to avoid bending of knees.
  • Hold this posture for few seconds, till you are comfortable. Without jerking yourself, you may try to slowly return to the original position.
  • Again inhale deeply and repeat the posture once again. Once you are comfortable, you may practice this asana up to five times.

Try to avoid jerking yourself while practicing this asana. If you are a pregnant woman or have back pain, you may want to avoid practicing as it may give rise to complication.
https://holistickenko.com/yoga-lower-back-pain/

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *